Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Projektai

,,,,,,,Logo2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“

09.4.1-ESFA-T-736 PRIEMONĖS „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS“

 

Projekto tikslas – padidinti  profesinio mokymo įstaigų, vykdančių formalias  statybos sektoriaus profesinio mokymo programas, mokinių kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir statybininkų profesinio mokymo patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre, įkurtame Vilniaus statybininkų rengimo centre ( toliau SSPMC).

Projekto uždavinys – suteikti  projekte partnerio teisėmis dalyvaujančių profesinio mokymo įstaigų mokiniams praktinius įgūdžius, reikalingus įgyti statybos sektoriaus kvalifikaciją ar kompetencijas.

Projekto veikla – vykdyti profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi reikalingos įrangos ar infrastruktūros statybos srities profesinio mokymo programų vykdymui, mokinių praktinius mokymus.

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra šio statybos sektorinio praktinio mokymo centro, mokytis į  Vilniaus Statybininkų rengimo centre įsikūrusį Statybos SPMC pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Projekto fiziniai rodikliai:

  • mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal apdailininko formalią profesinio mokymo programą;
  • mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal santechniko formalią profesinio mokymo programą;
  • mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo montuotojo formalią profesinio mokymo programą.

Planuojama vykdyti praktinius mokymus šių projekto partnerių profesinio mokymo įstaigų mokiniams: Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Švenčionių profesinio rengimo centroZarasų profesinės mokyklosVilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centroVilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ir šios mokyklos Kaišiadorių skyriaus. Mokymai vyks pagal partnerių mokyklose vykdomų  formalių profesinio mokymo programų pasirinktas modulių dalis. Kiekvienai partnerio mokyklai bus sudaromos atskiros akademinės mokinių grupės ir bus mokoma pagal individualų su mokykla suderintą turinį, vykdymo planą bei grafiką. Mokymus ves Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro ( toliau VSRC) profesijos mokytojai, naudojant statybos sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą, įrangą, mokymo priemones.

Projekto rezultatas – profesinio mokymo paslaugų suvienodinimas įvairiose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose ir kompetencijų, atitinkančių darbo rinkos poreikius suteikimas  140 mokinių. Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas statybos SPMC Vilniaus statybininkų rengimo centre “ prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

Numatoma projekto trukmė – 18 mėnesių.

 

 

,,,,,,,

 

 

 

 

 

 

„Praktinių įgūdžių įgijimas Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre”

2020 11 24

Pastaraisiais metais besikeičianti šalies ūkio struktūra, pramonės sektoriaus įmonėse diegiami inovatyvūs technologiniai procesai, lėmė didelį atotrūkį tarp pramonės įmonėse ir profesinėse mokyklose mokymo reikmėms naudojamų technologijų, išryškėjo profesinio mokymo įstaigų abiturientų įgytų kompetencijų neatitiktis darbo rinkos poreikiams.
Profesinio mokymo įstaigos, rengdamos mokinius pagal profesinio mokymo programas, siekia jiems suteikti darbo rinkai aktualias kompetencijas ir įgūdžius. Tačiau ne visos įstaigos turi tinkamą, šių dienų energetikos sektoriaus praktinių mokymų poreikius tenkinančią mokymų bazę.

Siekdamas mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, suteikti reikiamus praktinius įgūdžius energetikos srityje, Vilniaus technologijų mokymo centras kartu su 4 partneriais įgyvendins praktinių mokymų projektą energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre (Energetikos SPMC).

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra šio energetikos sektorinio praktinio mokymo centro, mokytis į  Vilniaus Technologijų mokymo centre įsikūrusį Energetikos SPMC pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Projekto metu mokymuose naujus praktinius įgūdžius įgis 98 mokiniai iš Radvilišio technologijų ir verslo mokymo centro, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ir Vilniaus statybininkų rengimo centro. Numatoma projekto trukmė – 18 mėnesių.
Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre” (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0017) prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

 

 

 

Pavadinimas: „VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

Numeris: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0030

Tikslas: padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje, investuojant į profesinio mokymo infrastruktūrą architektūros ir statybos, gamybos ir perdirbimo bei inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srityse.

Pagrindiniai uždaviniai: 1) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius architektūros ir statybos srities santechniko mokymo programoje, plėtra; 2) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius gamybos ir perdirbimo srities avalynės ir siuvinių gamintojo mokymo programose, plėtra; 3) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius inžinerijos ir inžinerinės profesijos srities suvirintojo, elektriko ir ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo mokymo programose, plėtra.

Vertė: 445 302,00 Eur

Trukmė: 2019 12 19 – 2022 10 31

„Projekto trukmė pratęsiama iki 2022-10-31“

Fondas: finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.