Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Pagalba mokiniui

Socialinė pedagoginė pagalba mokiniui

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

VKPM VGK sudarymo ir jos darbo tvarkos organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos mokinių elgesio taisyklės 

 

Socialinė pedagoginė pagalba mokiniui – tai Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos (toliau mokykla) darbuotojų (socialinio pedagogo, grupės vadovo, mokytojo,  visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, kuri leistų užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudarytų prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai bei savarankiškam karjeros planavimui.

Socialinė pedagogė Daiva Mikalauskaitė, el.p. daiva.mikalauskaite@vkpm.lt

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

  • užtikrinti mokinio saugumą mokykloje;
  • šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
  • sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius;
  • padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;
  • teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principai:

1.   lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas;

2.   visuotinumas – pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia;

3.   kompleksiškumas – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.);

4.   veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais;

5.   individualumas – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio ar konkretaus  skyriaus problemas.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos:

1.   individualus darbas su mokiniu;

2.   darbas su mokinių grupe;

3.   darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą;

4.   darbas su mokyklos bendruomene;

5.   darbas su vietos bendruomene;

6.   darbas su socialiniais partneriais.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo rūšys:

1.   konsultavimas;

2.   tyrimų organizavimas;

3.   socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas;

4.   elgesio korekcija;

5.   nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;

6.   išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai;

7.   socialinės pedagoginės pagalbos komandos telkimas mokykloje.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai:

  1. grupės vadovas ir mokytojas;
  2. socialinis pedagogas;
  3. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;
  4. administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  skyrių vedėjai  ir kt.).

Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

Pagalbos gavėjai – mokyklos mokiniai.