Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Vos išgirdus apie įvedamą naują mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemą pavadinimu MEDUS per visą Lietuvą nuvilnijo mokytojų keliamų klausimų banga, netikint, kad naujoji sistema iš tikrųjų atitinka saldų pavadinimą. LŽ nutarė surinkti aktualiausius klausimus ir juos užduoti Švietimo ir mokslo ministerijos atstovams.

Į aktualiausius klausimus atsakė ministerijos kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas. Ne visi miestuose dirbantys mokytojai turės kontaktinių valandų maksimumą, nes mokyklai reikalingos ir kitos veiklos: projektai, metodinis darbas, renginiai.

1. Kas sužiūrės nekontaktines mokytojų valandas ir jas suskaičiuos?

Darbus etato viduje nustatys mokyklos vadovas, jis kontroliuos ir sutarties su mokytoju vykdymą.

2. Neskaitant įvairių projektų, olimpiadų ar varžybų dalyvių ruošimo, kai kuriems mokytojams ruošimasis pamokoms užima daugiau laiko, negu kitiems. Ar teisinga vienodai visiems taikyti „ofisinį“ modelį?

Visos nekontaktinės valandos, taip pat ir valandos ruošimuisi pamokoms, bus skiriamos individualiai pagal mokytojo kontaktinių valandų skaičių, mokomą dalyką. Modelyje numatomas skirtingas nekontaktinių valandų skaičius – nuo 30 iki 50 proc. skaičiuojant nuo kontaktinių valandų, pradedančiajam mokytojui skiriama dar daugiau valandų pasiruošimui pamokoms. Taigi kaip tik atsisakoma „ofisinio“, visiems mokytojams vienodo modelio. Dėl kiekvieno etato struktūros galutinį sprendimą priims mokyklos vadovas.

3. Kaip su etatų skyrimu mokyklai? Ar egzistuojant naujajam modeliui bus įvedami kažkokie limitai?

Taip, kiekvienai mokyklai bus pateiktas nustatytas pareigybių skaičius.

4. Ar keisis pats atlyginimų skaičiavimo standartas?

Taip, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dauginamas iš 132,5 – pareiginės algos bazinio dydžio eurais.

5. Kas prižiūrės mokytojams skiriamą veiklą pagal etatą? Ar nebus taip, kad mokytojams bus priskiriama daugiau įvairios bendruomeninės veiklos, už valandų ribų išstumsiančios ruošimąsi pamokoms?

Visa etatą sudaranti veikla bus numatyta mokytojo ir mokyklos vadovo sutartyje. Pradedantieji mokytojai turės 90–100 proc. laiko nuo kontaktinių valandų pasirengimui pamokoms, pasiekimų vertinimui ir profesiniam tobulėjimui. Likusį laiką bus galima skirti veikloms mokyklos bendruomenei, tačiau jis galės sudaryti iki 40 proc. nuo etato valandų. Visi kiti mokytojai pasiruošimui pamokoms turės 30–50 proc. nuo turimų kontaktinių valandų. Kuo daugiau kontaktinių pamokų turės mokytojas, tuo mažiau mokyklos vadovas jį galės įtraukti į veiklas mokyklos bendruomenei.

6. Ar pradedantysis mokytojas turės galimybę tapti klasės auklėtoju?

Taip, iki 40 proc. etato dalies gali sudaryti veikla mokyklos bendruomenei, o vadovavimas klasei yra veikla mokyklos bendruomenei.

7. Kokiu būdu etato perskaičiavimas turėtų prisidėti prie mokytojo profesijos prestižo kėlimo?

Šiuo metu mokytojai turi įvairios kitos ugdomosios veiklos (nekontaktinių darbų), už kurią dažnai nėra mokama. Vienas iš etatinio mokytojų apmokėjimo įvedimo siekių yra tokią situacija pakeisti. Mokytojai gaus atlyginimą už atliekamus darbus, kuriuos įtraukus į pareigybę mokytojų darbų apimtis nedidės, tačiau atlyginimas jau bus mokamas už didesnį turimą darbo krūvį. Nauja užmokesčio sistema sukurs palankų startą jauniems mokytojams – bus įvestas pradedančiojo mokytojo etatas. Iki šiol atlyginimai nebuvo patrauklūs jauniems mokytojams, jiems paprastai mokyklos skirdavo mažą darbo krūvį. Įvedus etatinį, jie turės tą patį valandų skaičių etate – 36 val. per savaitę, tačiau pamokos sudarys ne daugiau kaip pusę darbo laiko. Kitas laikas bus skiriamas pasirengimui pamokoms, profesiniam tobulėjimui, mokymuisi iš kolegų, kitiems papildomiems darbams.

8. Kaip vyks apmokėjimas vasaros atostogų metu, kuomet mokytojai neturės kontaktinių valandų? Ar nuo to nesumažės atlyginimas? Ar už tai nereikės atidirbti per devynis mokslo metų mėnesius?

Darbo valandos paskaičiuotos per metus, į kuriuos įeina 56 kalendorinės dienos atostogų. Kaip ir iki šiol, mokytojas gaus įprastą darbo užmokestį.

9. Kaip bus sudaromi etatai mažose kaimo mokyklose, kur mokytojams dabar nesusidaro pilni krūviai?

Kadangi atsiras daugiau valandų veiklos mokykloms bendruomenei, gali būti formuojami didesni krūviai. Etatai galės būti skaidomi, bet rekomenduojama ne smulkiau kaip iki 0,25 etato dalių. Mokytojas galės dirbti ne vienoje mokykloje.

10. Ar puse etato dirbantiems mokytojams bus taikomos Sodros „grindys“? Jei taip, ar nekils rizikos, kad dalis mokytojų liks bedarbiais?

Sodros „grindys“ nėra susietos su etatu, bet yra susietos su minimalia mėnesine alga. Mokyklos vadovas turės įvertinti tokias situacijas ir į jas atsižvelgti. Tokia tvarka yra gera prielaida siekti, kad mokytojams būtų sudaromas didesnis krūvis ir mokamas didesnis atlyginimas, pavyzdžiui į sutartis su mažiau kontaktinių valandų turinčiais mokytojais įtraukti mokyklos bendruomenei skirtas veiklas.

11. Mieste dirbantys mokytojai už 24 pamokas gautų tiek pat pinigų už etatą kiek ir kaimo mokytojai, turintys daug mažiau pamokų?

Dirbtinai veiklos nebus kuriamos: mokytojams bus atlyginama už tas valandas, kurias jie dirba. Tiek mieste, tiek kaime mokytojo etatą sudarys 1512 darbo valandų per retus. Ne visi miestuose dirbantys mokytojai turės kontaktinių valandų maksimumą, nes mokyklai reikalingos ir kitos veiklos: projektai, metodinis darbas, renginiai.

12. Etatų skaičius mokykloms bus nustatytas pagal kažkokią metodiką, ar neatsitiks taip, kad niekas neturės etato, o 4 vieno dalyko mokytojai turės po 0,68 ar 0,87 etato?

Siekiama, kad kuo didesnis mokytojų skaičius dirbtų pilnu krūviu. Pasiekus išsikeltą tikslą (80 proc. visų dirbančių mokytojų turėtų pilną etatą), tai būtų 10 kartų didesnis skaičius nei šiuo metu mokytojų, kurie turi 36 darbo valandas per savaitę, arba 1512 darbo valandų per metus. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius darbo įstatymus, etatas galės būti skaidomas į smulkesnes dalis, tačiau dėl mokytojų etatų dydžių, reikalingų užtikrinti kokybišką ugdymą ir sėkmingą mokyklos veiklą, turės apsispręsti mokyklos vadovas.

13. Ar mokytojai turės galimybe dirbti 0,75, 0,5, 0,25 etato?

Taip, mokytojas galės dirbti ir pilnu, ir nepilnu etatu. Taip pat galės turėti 1,25 ar 1,5 etato. Mokytojas galės dirbti tiek vienoje, tiek keliose mokyklose.

14. Jei mokytojas šiuo metu turi 30 kontaktinių valandų, jo atlyginimas sumažės, įvedus etatinį apmokėjimą?

Mokytojui turinčiam 30 kontaktinių valandų per savaitę, mokyklos vadovas galės numatyti didesnį etatą (pvz. 1,25) ir jo atlyginimas nemažės. Lietuvos Respublikos darbo įstatymai maksimaliai leidžia dirbti 1,5 etato.

15. Kokia metodika naudojantis bus skiriami etatai mokykloms? Kas tvirtins etatų skaičių mokykloms?

Kiekviena mokykla gaus nustatytą mokytojo pareigybių skaičių. Sąrašą (kokių pareigybių ir kokiomis etato dalimis) tvirtins mokyklos vadovas.

16. Ar mokytojai galės pamokoms ruoštis namuose ar privalės tai daryti mokyklose?

Mokytojai, kaip ir visi kiti Lietuvoje dirbantys asmenys, galės susitarti su darbdaviu, jog dalį savo darbų atliks nebūdami mokykloje. Taip pat perėjimas prie metinių valandų leis lengviau ir lanksčiau tartis dėl konkretaus mokytojo darbo grafiko.

17. Ar bus taikomas valandos apmokėjimo koeficientas ar visiems mokytojams kontaktinės valandos kaina bus vienoda?

Taip, darbo valandos įkainis bus vienodas visų dalykų mokytojams ir priklausys nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos bei veiklos sudėtingumo.

18. Kaip bus apskaičiuojami atlyginimai ir kiek pagal tą formulę atlyginimo gautų pilną krūvį turintis pradedantis mokytojas ir mokytojas su 20 m stažu ir eksperto vardu?

Kiekvienu atveju krūvis bus formuojamas individualiai, bet pagal nustatytą modelį. Ką tik studijas baigęs mokytojas, atėjęs į mokyklą, už 36 val. uždirbtų apie 800 eurų (apie 630 eurų „į rankas“). Jo valandų skaičius etate toks pat, tik mažiau valandų būtų skiriama pamokoms, o daugiau nei patyrusiems mokytojams – pasirengimui pamokoms, pamokų stebėjimui, profesiniam tobulėjimui. Metodininko atlyginimas, tarkime, būtų apie 980 eurų (apie 750 eurų „į rankas“). Ekspertai, jeigu norės, galės turėti mažiau pamokų. Bet į jų etato sandarą įeitų laikas vadovėliams rašyti, mokymo priemonėms kurti, seminarams ruošti ir vesti, jaunų mokytojų veiklos kuravimas. Jeigu mokytojas dabar dirba visu krūviu ir įvedus etatinį turės 36 val. per savaitę, jo alga nesikeis.

19. Ar neatsitiks taip, kad dabar turimi krūviai tiesiog bus perskaičiuoti į etatą?

Visada viena iš daugelio galimybių yra ir tokia, kad niekas nepasikeis. Tai priklausys nuo vadovo kompetencijos ir mokyklos kaip organizacijos brandumo.

20. Kaip bus organizuojama popamokinė pradinių klasių mokinių veikla? Kas pradinėse mokyklose vaikus prižiūrės po pamokų?

Klausimas nėra susijęs su mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos įvedimu. Tai mokyklos darbo organizavimo dalykas. Ugdymas bus finansuojamas taip, kaip numatyta bendruosiuose ugdymo planuose.

21. Ar galės mokytojai dirbti pailgintose grupėse?

Taip, mokytojai galės dirbti prailgintose grupėse.

22. Ar nebus sustabdytas naujų mokytojų atėjimas į mažesnes kaimo mokyklas?

Pradedantiems mokytojams kaip tik bus sudarytos geresnės sąlygos: jie turėtų gauti visą etatą, didesnį atlyginimą ir palankesnes darbo sąlygas – patyrusių kolegų pagalbą (nes patyrusių mokytojų pagalba ir kuravimas būtų sudedamoji etato dalis), daugiau laiko įvairiapusiam profesiniam tobulėjimui. Bendras darbo valandų skaičius pradedančiojo mokytojo etate bus toks pat, kaip ir patyrusio mokytojo – 1512 val. per metus. Vienas iš etatinio modelio įvedimo tikslų ir buvo pagerinti sąlygas jauniems mokytojams.